reklama

Leto

SECO Leasing, a.s.

 

 

 

 

Leasingom sa rozumie prenájom veci (automobilu, zariadenia atd) na zmluvne stanovenú dobu za úplatu s právom kúpi tejto veci po ukončení doby prenájmu za symbolickú zostatkovú cenu. 

Z časového hľadiska a z hľadiska prechodu vlastníckych práv k prenajímanému predmetu po skončení leasingu rozoznávame dva základné typy leasingu:

 


Operatívny leasing
– prenájom na dobu kratšiu než je životnosť predmetu leasingu. Prenajímaná vec po ukončení zmluvy zostáva naďalej majetkom prenajímateľa.  

 

Finančný leasing – prenájom na dobu, ktorá zodpovedá podstatnej časti životnosti predmetu leasingu. Po skončení doby leasingu má nájomca právo predmet odkúpiť za predom dohodnutú symbolickú zostatkovú cenu.

 

 

***

 

Niekoľko leasingových pojmov

 

Akontácia, alebo prvá zvýšená splátka - platba určitej zmluvne dohodnutej časti obstarávacej ceny predmetu leasingu pred uzavretím leasingovej zmluvy. Považuje sa za zálohu.

 

Leasingové splátky – zmluvne dohodnuté pravidelné platby
Spracovateľský poplatok – je čiastka, ktorú si leasingová spoločnosť účtuje za uzavretie zmluvy a s tým spojené náklady.

 

Leasingová cena – je čiastka, ktorú klient zaplatí za leasing celkom, t.j. súčet prvej zvýšenej splátky, všetkých mesačných splátok (bez poistného), vopred dohodnutej zostatkovej kúpnej ceny a spracovateľského poplatku.

 

Leasingový koeficient – predstavuje pomer medzi leasingovou cenou a obstarávacou cenou predmetu leasingu.

 

Splátkový kalendár – prehľad presnej výšky jednotlivých splátok, ich počet, mena a termíny ich splatnosti. Splátkový kalendár je daňovým dokladom a nahrádza faktúry ku každej splátke.

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) - je výpočet miery nákladov, ktorý sa riadi zákonom o spotrebiteľskom úvere
 

<
>

GDPR

SK/en