reklama

Leto

SECO Consulting, s.r.o.

 

 

Účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva spoločnosti
Ročná účtovná závierka
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
Elektronické zasielanie podkladov štatutárnemu zástupcovi a majiteľom


Vedenie podvojného účtovníctva spoločnosti
Vedenie hlavnej knihy so všetkými zápismi z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom
Účtovný denník s chronologicky zoradením účtovných prípadov
Kniha vyšlých a došlých faktúr z hľadiska odberateľov, dodávateľov, dátumu vystavenia a splatnosti
Saldokonto - prehľad pohladaviek a záväzkov
Vedenie pokladne, príjem a výdaj hotovosti, spracovanie podkladov pre pracovné cesty

Ročná účtovná závierka
Spracovanie Súvahy a Výkazu ziskov a strát za zdaňovacie obdobie
Spracovanie poznámok
Odoslanie účtovnej závier do zbierky listín v Obchodnom registri

 

stiahni --> Cenník služieb účtovníctvo.pdf (Acrobat pdf, size 72 kB)
 

<
>

GDPR

certifikát

SK/en