reklama

Leto

SECO Leasing, a.s.

Právnická osoba:

• výpis z obchodného alebo živnostenského registra
• daňové priznanie a základné údaje o hospodárení spoločnosti (súvaha, výkaz ziskov a strát)
• pokiaľ sa jedná o prenájom technológie, vyžaduje sa potvrdenie o poistení objektu, kde bude predmet leasingu prevádzkovaný
 

<
>

GDPR

SK/en