reklama

Leto

SECO Leasing, a.s.

Poistenie predmetu leasingu je nevyhnutnou podmienkou leasingu.

Najjednoduchším riešením je poistenie tohto prostredníctvom našej leasingovej spoločnosti, ktorá má zmluvný vzťah s poisťovňou Allianz a preto aj výhodnejšie sadzby poistného a rýchly servis. Naviac môžete poistné hradiť ako súčasť mesačných leasingových splátok.

Poistenie prostredníctvom leasingovej spoločnosti začína plynúť v momente prevzatia predmetu leasingu a končí sa dňom uplynutia doby leasingu

V prípade individuálneho poistenia v ktorejkoľvek poisťovni je vinkulácia poistného vystavená v prospech leasingovej spoločnosti. V tomto prípade poistné platíte samostatne - mimo leasingových splátok.

Ako postupovať v prípade havárie

• Kontaktujte políciu, ktorá spíše protokol o dopravnej nehode
Kontaktujte poisťovňu, u ktorej je predmet leasingu poistený. Ak je poistné v rámci nášho leasingu, je ňou poisťovňa Allianz.
Likvidátor poistnej udalosti spraví obhliadku vozidla, spíše zápis o poškodení vozidla a pridelí poistnej udalosti číslo.
Po obhliadnutí vozidla nahláste poistnú udalosť leasingovej spoločnosti. Zápis o poškodení stačí poslať faxom alebo poštou
So súhlasom leasingovej spoločnosti Vám poisťovňa preplatí sumu za opravu.
Ak by došlo k havárii s totálnou škodou na predmete leasingu, na základe rozhodnutia poisťovne o totálnej škode ukončí leasingová spoločnosť leasingovú zmluvu a vypracuje finančné vyrovnanie voči klientovi.
 
Ako postupovať pri krádeži predmetu leasingu

Bez odkladu nahláste krádež na polícii, ktorá vypracuje protokol o nahlásení odcudzenia predmetu
S policajným potvrdením nahláste udalosť v poisťovni, kde bolo vozidlo poistené.
Krádež oznámte leasingovej spoločnosti
Polícia po vyšetrení krádeže vydá do 30 dní doklad o skončení šetrenia, podľa ktorého poisťovňa zaplatí leasingovej spoločnosti poistné plnenie.
o skončení šetrenia a prijatí plnenia od poisťovne leasingová spoločnosť ukončí leasingovú zmluvu a vypracuje finančné vysporiadanie voči klientovi.
 

<
>

GDPR

SK/en